Banner Viadrina

Przedmiot "Migracja"

Migration_klein_PL ©BOIM

Interdyscyplinarne badania naukowe na temat „Migracji”, prowadzone w Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION, są poświęcone konstytuowanej przez granice relacji między porządkami społecznymi a migracją. Ma to służyć pogłębieniu rozumienia znaczenia granic dla oddziaływania na możliwości  działania i przemieszczania się migrantów oraz dla uwarunkowanej tym zmiany porządku społecznego.

Interesuje nas przy tym, jak granice stają się „metodą” kategoryzowania i klasyfikowania ludzi – np. w zależności od pochodzenia, kultury, przynależności etnicznej, płci kulturowej, wykształcenia, klasy i przydatności na rynku pracy – po to, by kanalizować ich mobilność oraz przypisywać im w łonie danego porządku określone pozycje przestrzenne, społeczne i czasowe. Granice państwowe działają zatem jak półprzepuszczalne membrany, otwierając dla jednych dostęp i prawa, których odmawiają innym.

Także w tym wypadku granice nie powinny być rozumiane tylko w wymiarze polityczno-terytorialnym. Chodzi raczej także o społeczne i dyskursywne wytyczanie granic, a także o bariery administracyjne lub przeszkody prawne, które prowadzą do izolowania i wykluczania migrantek i migrantów przez państwo. Chociaż wewnątrz UE zrezygnowano z funkcji kontroli osób, a granice polityczno-terytorialne wydają się mniej efektywne, to migrantki i migranci napotykają różnego rodzaju bariery także poza dającymi się zlokalizować granicami państwowymi.

Szczególnie istotne dla naszej koncepcji jest pytanie, jak nakładają się na siebie przestrzenne, społeczne i czasowe wymiary granic oraz jak powstają obszary liminalne i szare strefy. Granice terytorialne mogą zatem wpływać w aspekcie czasowym na tempo mobilności, zmuszając migrantki i migrantów do oczekiwania. Ośrodki tranzytowe tworzą – z motywów politycznych – odrębne czasoprzestrzenie dla różnych mieszkanek i mieszkańców. Granice mogą otwierać również obszary przemocy, w których ludzie są na czas nieokreślony pozbawieni praw. Inne dające się zlokalizować granice istnieją np. w miejskich i wiejskich dzielnicach mieszkaniowych, które różnią się odmiennymi infrastrukturami czy też statusem społecznym swoich mieszkanek i mieszkańców.

Interesujące jest również pytanie o granice między różnymi porządkami, które albo nakładają się na siebie, albo wchodzą ze sobą wzajemnie w konflikt, a także mogą oddziaływać na migrantki i migrantów oraz ich pozycje w systemach porządku. Tak się dzieje na przykład wtedy, gdy aspiracje państw narodowych do suwerenności kolidują z uniwersalnymi prawami człowieka.

Projekty:

Ambivalenzen der Europäisierung. Prekäre Ordnungen Europas in Geschichte und Gegenwart
Bare life and the EU border regime. A cultural sociological inquiry into the construction of subjectivity, othering and the displacement of violence at the EU borders
Borders and Bordering Since 2015: Refugees, Civil Society and Transnational Mobility from Turkey to Germany
Cluster "Tough Choices: Dilemmas and Decision in Peacemaking"
Data Matters: Sociotechnical Challenges of European Migration and Border Control (DATAMIG)
Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe (GLocalEAst)
Ethnicity in Motion. Transkulturalisierungsprozesse unter europäischen Einwandererminderheiten in Brasilien
Flüchtlinge im deutsch-sowjetischen Grenzraum
From Empire to Republic: “Study in Germany” as a Tool of Modernization in Turkey and China (1871-1929)
GENDERING ASYLUM INFRASTRUCTURES Mobilisation of sensitivity to gender, sexual orientation and violence in post-2014 Europe
German Speech Islands in Motion: Crossing Language Boundaries in the German National Rajon of the Altai Region (Russia)
Kontrollmaßnahmen in entgrenzten Arbeitsmärkten
Language and the Emergence of Transnational Social Spaces
Language Making: Social conceptions of languages and their boundaries
Lusophoner Sprachgebrauch zur Zeit der portugiesischen Seefahrer ('Rios de Guiné' und Kapverdische Inseln)
Marginalisierte Geschichte: Transatlantischer Sklavenhandel und Sklaverei in deutschen, österreichischen und schweizerischen Schulbüchern
Post-nationale Acts of Identity – Sprachideologie im mehrsprachigen Belize
Representations of space and borders in the Austrian public discourse on asylum and in narratives of refugees
The Globalized Periphery: Atlantic Commerce, Socioeconomic and Cultural Change in Central Europe (circa 1680-1850)
The Western Balkans – A 'Double Transit' Room - Solidarities, boundary drawings and boundary transgressions between migrants and local inhabitants in the puffer and waiting zones of the EU
Transnational Families, Farms and Firms: Migrant Entrepreneurs in Kosovo and Serbia Since the 1960s
Worldness behind Cemeteries. Stories of the Absent: German-Jewish Minority in Southeast Banat