Banner Viadrina

Dialog nauki i praktyki: Jak funkcjonują transgraniczne usługi użyteczności publicznej i partycypacja obywatelska w Euroregionie Pro Europa Viadrina?

Kierownictwo projektu:

Partnerzy:

Instytucja finansująca:

INTERREG (Europäische territoriale Zusammenarbeit)

Czas trwania projektu:

1.1.2020 - 31.03.2022

Opis projektu:

Usługi użyteczności publicznej obejmują najbardziej istotne z punktu widzenia człowieka obszary potencjalnej współpracy jak np. opieka zdrowotna, transport publiczny, edukacja, zaopatrzenie w energię, ochrona przed klęskami żywiołowymi, rynek pracy itp. Na terenach przygranicznych UE obszary te są często koordynowane na płaszczyźnie regionalnej. Mimo obecnie już dość intensywnych wzajemnych relacji współpracę społeczną oraz w sektorze usług użyteczności publicznej wciąż ograniczają bariery o charakterze prawnym, administracyjnym, politycznym a także kulturalnym, społecznym i językowym.

Bazujący na ekspertyzie naukowej projekt pt.: „Dialog nauki i praktyki: Jak funkcjonują transgraniczne usługi użyteczności publicznej i partycypacja obywatelska w Euroregionie Pro Europa Viadrina?” ma na celu zainicjowanie merytorycznej dyskusji pomiędzy, a przede wszystkim z naukowcami, i nawiązanie wzajemnych relacji pomiędzy aktorami transgranicznych usług publicznych (np. na obszarze opieki zdrowotnej, transportu, edukacji i pracy) oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z Euroregionu Pro Europa Viadrina. Obok już istniejących powiązań aktorów transgranicznych usług użyteczności publicznej planowane jest przede wszystkim zainicjowanie kontaktów aktorów tejże współpracy z ekspertami reprezentującymi odpowiednie obszary nauki. 

Projekt jest wspierany przez Euroregion Pro Europa Viadrina (Europejska współpraca terytorialna – INTERREG) i jest wspólnym przedsięwzięciem Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION oraz Collegium Polonicum. Planowane są badania terenowe oraz ankiety jakościowe z aktorami (transgranicznych) usług użyteczności publicznej w Euroregionie Pro Europa Viadrina, dwujęzyczna publikacja a w listopadzie 2021 r. konferencja wieńcząca projekt.

Konferencja końcowa w dniu 17 marca 2021 r (Program DE, Program PL).

Przyporządkowanie do obszarów badawczych:

Granica