Banner Viadrina

Dialog nauki i praktyki: Jak funkcjonują transgraniczne usługi użyteczności publicznej i partycypacja obywatelska w Euroregionie Pro Europa Viadrina?

Kierownictwo projektu:

  • Dr. Krzysztof Wojciechowski (Collegium Polonicum Słubice)

Partnerzy:

Instytucja finansująca:

INTERREG (Europäische territoriale Zusammenarbeit)

Czas trwania projektu:

1.1.2020 - 31.03.2022

Opis projektu:

Usługi użyteczności publicznej obejmują najbardziej istotne z punktu widzenia człowieka obszary potencjalnej współpracy jak np. opieka zdrowotna, transport publiczny, edukacja, zaopatrzenie w energię, ochrona przed klęskami żywiołowymi, rynek pracy itp. Na terenach przygranicznych UE obszary te są często koordynowane na płaszczyźnie regionalnej. Mimo obecnie już dość intensywnych wzajemnych relacji współpracę społeczną oraz w sektorze usług użyteczności publicznej wciąż ograniczają bariery o charakterze prawnym, administracyjnym, politycznym a także kulturalnym, społecznym i językowym.

Bazujący na ekspertyzie naukowej projekt pt.: „Dialog nauki i praktyki: Jak funkcjonują transgraniczne usługi użyteczności publicznej i partycypacja obywatelska w Euroregionie Pro Europa Viadrina?” ma na celu zainicjowanie merytorycznej dyskusji pomiędzy, a przede wszystkim z naukowcami, i nawiązanie wzajemnych relacji pomiędzy aktorami transgranicznych usług publicznych (np. na obszarze opieki zdrowotnej, transportu, edukacji i pracy) oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z Euroregionu Pro Europa Viadrina. Oprócz istniejącej już sieci podmiotów działających w transgranicznych usługach użyteczności publicznej, projekt łączy te podmioty z ekspertami naukowymi w odpowiednich dziedzinach nauki.

Projekt jest wspierany przez Euroregion Pro Europa Viadrina (Europejska współpraca terytorialna – INTERREG) i jest wspólnym przedsięwzięciem Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION oraz Collegium Polonicum. W ramach projektu przeprowadzono terenowe wizyty badawcze z badaniami jakościowymi wywiadów z podmiotami świadczącymi (transgraniczne) usługi użyteczności publicznej w Euroregionie Pro Europa Viadrina. Wyniki projektu zostały przedstawione do dyskusji na konferencji końcowej 17 marca 2021 roku (program DE, program PL) oraz opublikowane w dwujęzycznej publikacji.

Dwujęzyczna publikacja została wydana w formie broszury w ramach Working Paper Series B/ORDERS IN MOTION:

Peter Ulrich & Krzysztof Wojciechowski (Hg./red.) (2022): Wissenschaft und Praxis im Dialog in unsicheren Zeiten. Grenzüberschreitende Daseinsvorsorge in der Euroregion Pro Europa Viadrina und anderen Regionen im Vergleich, Working Paper Series B/ORDERS IN MOTION Nr. 11, Frankfurt (Oder): Viadrina. DOI: 10.11584/B-ORDERS.11
Working Paper Series

W ramach projektu przygotowywana jest również antologia:

Peter Ulrich/ Norbert Cyrus/ Jarosław Jańczak (2023 i.E.): Grenzüberschreitende Daseinsvorsorge im deutsch-polnischem Verflechtungsraum. Stand und Perspektiven am Beispiel der Euroregion Pro Europa Viadrina. Wiesbaden: Springer VS.

Powiązana publikacja "Participatory Governance in the Europe of Cross-Border Regions. Cooperation – Boundaries – Civil Society" (rozprawa dr Peter Ulrich) ukaże się w lutym 2021 roku.

Ulrich, Peter: "Participatory Governance in the Europe of Cross-Border Regions. Cooperation – Boundaries – Civil Society", Border Studies. Cultures, Spaces, Orders Vol. 4, Baden-Baden: Nomos, 2021. DOI: 10.5771/9783845290492
Nomos eLibrary Access

Premiera internetowa tej publikacji miała miejsce pod koniec stycznia 2021 roku w ramach cyklu Research Factory Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION.

Wideo z premiery książki online

Przyporządkowanie do obszarów badawczych:

Granica