Banner Viadrina

“Wiedza to władza“: Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym

Kierownictwo projektu:

  • Prof. Dr. Michael Minkenberg (Professur für Vergleichende Politikwissenschaft, Kulturwissenschaftliche Fakultät, Europa-Universität Viadrina)
  • Dr. Artur Kopka (Kulturwissenschaftliche Fakultät, Europa-Universität Viadrina)
  • Prof. Dr. Dorota Piontek (Institut für Gesellschaftliche Kommunikation, Adam Mickiewicz Universität in Poznań)

Partnerzy:

  • Hertie School of Governance Berlin
  • Technische Universität Dresden
  • Adam Mickiewicz Universität in Poznań
  • Universität Warschau
  • Niederschlesische Hochschule in Wrocław

Instytucja finansująca:

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, KPF Euroregion Pro Europa Viadrina

Czas trwania projektu:

Październik 2016 - Czerwiec 2022

Projecte Website od 2020

Opis projektu:

Podstawą zainteresowań badawczych stanowiących punkt wyjściowy niniejszego projektu jest pytanie o granice pomiędzy naukowym doradztwem politycznym a lobbingiem oraz ich praktyczna rola w politycznym procesie decyzyjnym. W ramach projektu wielopłaszczyznowej analizie w perspektywie porównawczej poddane zostaną struktury doradztwa politycznego oraz sposób jego funkcjonowania, jak również proces podejmowania decyzji politycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów granicznych pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem. Szczególna uwaga zostanie przy tym poświęcona rozróżnieniu pomiędzy naukowym doradztwem politycznym a lobbingiem, oraz kryteriom legitymacji oraz legalności różnego rodzaju procesów doradczych w ramach podejmowanych decyzji politycznych. Badania dotyczyć będą pytań odnoszących się zarówno do wpływu doradców oraz lobbystów na polityczny proces decyzyjny jak i na działania oraz skuteczność biorących w nim aktorów politycznych. Ponadto w centrum zainteresowania znajdą się ustawowe regulacje w obszarze doradztwa politycznego, przedmiot doradztwa oraz jego zadania, jak również sposoby rekrutacji, pracy oraz komunikacji doradców politycznych.

W pierwszym etapie badań o charakterze pilotażowym działania badawcze skoncentrowane będą na polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej. Ich celem będzie przeprowadzenie analizy podobieństw oraz różnic zarówno struktury jak i sposobu funkcjonowania doradztwa politycznego oraz lobbingu w Europie Wschodniej i Zachodniej z uwzględnieniem ich uwarunkowań historycznych i kulturowych. Zadaniem tej analizy będzie identyfikacja najistotniejszych problemów w obrębie doradztwa politycznego oraz lobbingu.

Podejmowany w ramach projektu obszar badawczy należy w świetle zwiększającego się znaczenia doradztwa politycznego zarówno w politologicznej debacie naukowej jak i w polityce prowadzonej w krajach Unii Europejskiej uznać za niedostatecznie zgłębiony. Dlatego też ostatecznym celem projektu będzie wypełnienie tej luki poprzez przygotowanie i realizację szerzej zakrojonego przedsięwzięcia badawczego odnoszącego się w perspektywie porównawczej do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Finansowanie udało się pozyskać dzięki mechanizmowi wsparcia projektów typu Seed Money udzielonemu projektowi “‘Wiedza to władza’: Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym”.

Conference „Politikberater*innen und Lobbyist*innen im politischen Entscheidungsprozess. Politische Expertenkultur im Vergleich.“ on June 1, 2022 Collegium Polonicum in Słubice (Poland)
more information HERE

Przyporządkowanie do obszarów badawczych:

Granica

wim-logo-250 ©Forschungsgruppe Wissen ist Macht

Gefördert aus Mitteln der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung
Projekt finansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

dpws-logo-250 ©Deutsch Polnische Wissenschafts Stiftung

Unterstützt durch die Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

fwpn-logo-250 ©Stiftung Deutsch-Polnische Zusammenarbeit