Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION

“Wiedza to władza“: Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym

  • Prof. Dr. Michael Minkenberg, Sekretariat-Minkenberg@europa-uni.de, Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft
  • Dr. Artur Kopka, kopka@europa-uni.de, Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Technische Universität Dresden
  • Hertie School of Governance Berlin
  • Uniwersytet Warszawski
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
październik 2016 - wrzesień 2018

Podstawą zainteresowań badawczych stanowiących punkt wyjściowy niniejszego projektu jest pytanie o granice pomiędzy naukowym doradztwem politycznym a lobbingiem oraz ich praktyczna rola w politycznym procesie decyzyjnym. W ramach projektu wielopłaszczyznowej analizie w perspektywie porównawczej poddane zostaną struktury doradztwa politycznego oraz sposób jego funkcjonowania, jak również proces podejmowania decyzji politycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów granicznych pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem. Szczególna uwaga zostanie przy tym poświęcona rozróżnieniu pomiędzy naukowym doradztwem politycznym a lobbingiem, oraz kryteriom legitymacji oraz legalności różnego rodzaju procesów doradczych w ramach podejmowanych decyzji politycznych. Badania dotyczyć będą pytań odnoszących się zarówno do wpływu doradców oraz lobbystów na polityczny proces decyzyjny jak i na działania oraz skuteczność biorących w nim aktorów politycznych. Ponadto w centrum zainteresowania znajdą się ustawowe regulacje w obszarze doradztwa politycznego, przedmiot doradztwa oraz jego zadania, jak również sposoby rekrutacji, pracy oraz komunikacji doradców politycznych.

W pierwszym etapie badań o charakterze pilotażowym działania badawcze skoncentrowane będą na polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej. Ich celem będzie przeprowadzenie analizy podobieństw oraz różnic zarówno struktury jak i sposobu funkcjonowania doradztwa politycznego oraz lobbingu w Europie Wschodniej i Zachodniej z uwzględnieniem ich uwarunkowań historycznych i kulturowych. Zadaniem tej analizy będzie identyfikacja najistotniejszych problemów w obrębie doradztwa politycznego oraz lobbingu.

Podejmowany w ramach projektu obszar badawczy należy w świetle zwiększającego się znaczenia doradztwa politycznego zarówno w politologicznej debacie naukowej jak i w polityce prowadzonej w krajach Unii Europejskiej uznać za niedostatecznie zgłębiony. Dlatego też ostatecznym celem projektu będzie wypełnienie tej luki poprzez przygotowanie i realizację szerzej zakrojonego przedsięwzięcia badawczego odnoszącego się w perspektywie porównawczej do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Finansowanie udało się pozyskać dzięki mechanizmowi wsparcia projektów typu Seed Money udzielonemu projektowi “‘Wiedza to władza’: Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym”.